Umów prezentację →

Kompletny program

Program do zarządzania sprzedażą
InfoPiek Sprzedaż

InfoPiek Sprzedaż to kompletny program dla piekarni i cukierni, zarządzający kwestiami sprzedaży, finansów, logistyki oraz analiz

Usprawniony proces sprzedaży

Branża spożywcza funkcjonuje często w dość specyficznym środowisku gospodarczym. Duża konkurencja, wysokie wymagania w kwestii kontaktu i obsługi klienta, a także rygorystyczne regulacje prawne. Niezwykle istotnym jest, aby biznes działał sprawnie, szybko i bez zbędnych nieprawidłowości, dlatego dużą popularnością cieszy się zarówno oprogramowanie dla piekarni, jak i oprogramowanie dla cukierni, które ma na celu usprawnienie całego procesu sprzedaży i pomoc we wszelkich kalkulacjach.

Program do zarządzania sprzedażą piekarni i cukierni InfoPiek
Kompletny program do sprzedaży dla piekarni i cukierni

Kompletny program

InfoPiek Sprzedaż to kompletny program dla piekarni i cukierni, zarządzający kwestiami sprzedaży, finansów, logistyki oraz analiz. Jego system oparty jest na nowoczesnej technologii Microsoft Visual FoxPro i jest w stanie pracować na własnej bazie danych, jak i na dowolnej bazie przy wykorzystaniu sterownika ODBC.

Powiązany z takimi produktami jak InfoPiek MobileHurtownia danych, Sklepy własne czy InfoTrans Ekspedycja swoją szybkością oraz niezawodnością potrafi umiejętnie zarządzać miejscem sprzedaży, a jego warianty dostosowane są indywidualnie do wszelkich potrzeb użytkownika, dzięki czemu program przystosowany jest do każdej piekarni oraz cukierni. Z pomocą InfoPiek Sprzedaż łatwo kontrolować funkcjonowanie biznesu, a także sprawdzenie ważnych informacji, do których należy między innymi prognoza sprzedaży.

Produkt cechuje się przetwarzaniem takich danych jak przyjęcie i wydanie towaru z magazynu, rozchód wewnętrzny, zakup towarów obcych, stany magazynowe czy kartoteka wyrobów. System posiada również swoją wersję „mini” – InfoPiek Mini to program sprzedaży w wersji na jedno stanowisko obsługi.

Zrzuty ekranu

Jak wygląda program?

Kliknij w wizualizację, aby powiększyć.

Wersje programu

Wersja „Mini” – posiada tylko program Infopiek Sprzedaż w wersji do 1 stanowiska obsługi. Nie posiada modułu rozrachunków (Finanse), obsługi sklepów własnych, możliwość założenia 50 kartotek wyrobów oraz 50 odbiorców.

Wersje programu

Wersja „Standard” – wersja programu Infopiek Sprzedaż posiadająca Infopiek Produkcja. Wersja dedykowana do 3 stanowisk obsługi.

 

Posiada:

 

 • Zamówienia
 • Dokumenty
 • Finanse
 • Magazyny
 • Kartoteki
 • Analizy
 • Zestawienia
 • Transport

Wersje programu

Wersja „Pro” – wersja programu Infopiek Sprzedaż posiadająca Infopiek Produkcja. Wersja dedykowana do 5 stanowisk obsługi.

 

Posiada:

 

 • Zamówienia
 • Dokumenty
 • Finanse
 • Magazyny
 • Kartoteki
 • Analizy
 • Zestawienia
 • Transport
 • Obsługa Sklepów Własnych

Wersje programu

Wersja „Mini-Max” – wersja programu bez limitu stanowisk, zawiera InfoPiek Produkcja.

 

Posiada:

 

  • Zamówienia
  • Dokumenty
  • Finanse
  • Magazyny
  • Kartoteki
  • Analizy
  • Zestawienia
  • Transport
  • Obsługa Sklepów Własnych

 

oraz moduły:

 

 • Info Bil (program produkcyjny służący do odmierzania na podstawie receptur wagi surowców potrzebnych do wyprodukowania zadanej produkcji)
 • Touch Moon (program służący do ważenia wyrobów (zamawianych w ilości np. blach lub opakowań) umożliwiający modyfikację dokumentów (dowodów dostaw))
 • InfoKosz (system do ewidencji koszy)
 • Panel Zwrotowy (ewidencjonowanie zwrotów)
 • moduł „Druga Firma”
 • Łącznik z FK

Wersje programu

Wersja „Max” – wersja programu bez limitu stanowisk, zawiera InfoPiek Produkcja.

 

Posiada:

 

  • Zamówienia
  • Dokumenty
  • Finanse
  • Magazyny
  • Kartoteki
  • Analizy
  • Zestawienia
  • Transport
  • Obsługa Sklepów Własnych

 

oraz moduły:

 

  • Info Bil (program produkcyjny służący do odmierzania na podstawie receptur wagi surowców potrzebnych do wyprodukowania zadanej produkcji)
  • Touch Moon (program służący do ważenia wyrobów (zamawianych w ilości np. blach lub opakowań) umożliwiający modyfikację dokumentów (dowodów dostaw))
  • InfoKosz (system do ewidencji koszy)
  • Panel Zwrotowy (ewidencjonowanie zwrotów)
  • moduł „Druga Firma”
  • Łącznik z FK
  • Sklep internetowy B2B, B2C

 

Dodatkowo w pakiecie Mini-Max użytkownik otrzymuje możliwość dokonania 5-ciu modyfikacji (zmian programistycznych) oraz 10-ciu własnych raportów.

Najważniejsze cechy

 • przyjęcie na magazyny
 • wydanie z magazynów
 • rozchód wewnętrzny
 • zakup towarów obcych
 • stany magazynowe
 • kartoteka magazynów

Możliwość wystawianie dokumentów

 • PW – przychód wewnętrzny
 • RW – rozchód wewnętrzny
 • PZ – przyjęcie na magazyn
 • WZ – wydanie z magazynu

REMANENTY
Przy tworzeniu remanentu dla wybranego magazynu ustala się czy remanent jest pierwszą czy też ostatnią operacją dnia. Jeżeli jest pierwszą operacją dnia to wszystkie inne operacje z tego dnia są wliczane do stanu magazynu z datami równymi lub późniejszymi od daty remanentu.

Najważniejsze cechy

 • dowody dostaw
 • dowody zwrotów
 • zwroty do faktur bezpośrednich
 • korekty do faktur bezpośrednich
 • faktury bezpośrednie
 • faktury zbiorcze
 • faktury korygujące
 • rozliczenie sklepów własnych

DOWODY DOSTAW

W systemie INFOPIEK są podstawową formą dokumentu dostawy wyrobów do odbiorcy. Dowody dostaw mogą być wprowadzane na dowolnie wybrany dzień i na określoną Dostawę dzienną. DD mogą być poprawiane i zmieniane do chwili wystawienia rachunku. Po wystawieniu rachunku zbiorczego DD pozostają nadal w zbiorach danych i mogą być nadal przeglądane i drukowane. Dowody dostaw mogą być tworzone również z zamówień.

DOWODY ZWROTÓW

 • zwroty do dowodów dostaw
 • zwroty do faktur bezpośrednich

DWA UKŁADY FAKTUR ZBIORCZYCH

I. FAKTURA RÓŻNICOWA-JEST TO RÓŻNICA DD – DZ

II. Z DD ROBIONE SĄ FAKTURY A Z DOWODÓW ZWROTÓW FAKTURY KORYG

DD

DZ

FAKTURA

CHLEB 0,5 kg

10

2

8

 

DD

DZ

FAKTURA

Faktura korygująca

CHLEB 0,5 kg

10

2

10

2

 

W wyniku stosowania różnicowego trybu rozliczania faktur mogą powstawać ujemne pozycje na fakturach. System INFOPIEK umożliwia 4 przypadki obsługi takich sytuacji:

 • na fakturze drukowane są ujemne ilości
 • z ujemnych ilości tworzony jest automatyczny dowód zwrotu do następnego okresu rozliczeniowego

DD

DZ

F

AUTODZ

CHLEB 0,5

10

12

-2

2

 • W momencie robienia faktur zbiorczych generowana jest faktura korygująca do bieżącej faktury zbiorczej

Jednakże mogą zaistnieć sytuacje w których na Fakturze pierwotnej nie występuje pozycje korygowane

 • Najbardziej zaawansowana opcja rozliczeń . System INFOPIEK automatycznie odnajduje w zeszłych okresach (max rok do tyłu) faktury sprzedaży na których występowały pozycje korygowane i tworzy do nich automatyczną MULTIKOREKTĘ

Warunkiem utworzenia automatycznej MULTIKOREKTY jest znalezienie wszystkich ujemnych pozycji w jednym miesiącu obrachunkowym.
Należy mieć jednak świadomość, że tego typu działanie powoduje konieczność korekty Vatu .

FAKTURY BEZPOŚREDNIE – (bez DD) wystawia się dla odbiorców znajdujących się na liście odbiorców z dokumentami bezpośrednimi.

FAKTURY ZBIORCZE są tworzone z Dowodów Dostaw oraz z dowodów zwrotów. Rozliczenie może nastąpić na 2 sposoby: Rozliczaj wg okresów rozliczeń, które wpisano poszczególnym odbiorcom i rozliczaj do daty rozliczenia. Faktury zbiorcze mogą być modyfikowane.

FAKTURY KORYGUJĄCE
w systemie jest możliwość wystawienia korekty do faktury wystawionej w systemie, do dokumentu nie rejestrowanego oraz skorygowania tylko ilości na korekcie do pojedynczej faktury lub do wielu faktur.

W programie stworzono możliwość rozliczania sklepów własnych

Najważniejsze cechy

 • kasa
 • bank
 • kartoteki finansowe
 • rozrachunki
 • rozrachunki kierowcy z DD
 • zestawienia z rozliczenia z DD
 • rozlicz kierowcę z faktur
 • faktury niezapłacone

Finanse w systemie INFOPIEK służą do prowadzenia rozrachunków z odbiorcami oraz do prowadzenia operacji kasowych i bankowych. Rozrachunki są związane z dokumentami wystawianymi dla odbiorców ale również mogą uwzględniać inne dokumenty. KASA służy do prowadzenia operacji kasowych w powiązaniu z dokumentami sprzedaży. BANK służy do prowadzenia operacji bankowych (przelewy) w powiązaniu z dokumentami sprzedaży. Podstawowa tablica umożliwia wpłaty, wypłaty, edycję, usuwanie, zestawienia, rozliczenia, Rozrachunki z odbiorcami Rozliczenia kwot do zapłaty za Faktury bezpośrednie jak również za Dowody Dostaw / Dowody Zwrotów. Możliwość prowadzenia rozrachunków na podstawie płatności za Dowody Dostaw i Dowody Zwrotów. Rozrachunki są prowadzone w trybie wieloletnim. Wystawianie KP łącznie z Fakturą Przy wystawianiu Faktur dla odbiorców z formą płatności GOTÓWKA oraz z terminem zapłaty ZERO – możliwy jest jednoczesny wydruk KP.

Najważniejsze cechy

 • wyroby
 • odbiorcy
 • cenniki
 • rabaty
 • transport
 • kierowcy
 • inne kartoteki

WYROBY

Wpisując wyrób trzeba skorzystać z trzech kartotek pomocniczych:

 • kartoteki grup wyrobów
 • kartoteki jednostek miar
 • kartoteki stawek VAT

Kartoteki te można zmieniać w trakcie wpisu.

ODBIORCY

 • W punkcie odbiorcy tworzy się i edytuje listy odbiorców. Przydział do jednej z poniższych grup decyduje o rodzaju tworzonych dokumentów, sposobie wydruku.
 • Odbiorcy z dokumentami bezpośrednimi są to odbiorcy, dla których tworzy się bezpośrednio fakturę lub dowód przesunięcia (bez wystawiania DD)
 • Odbiorcy z dokumentami zbiorczymi są to odbiorcy dla których wypisuje się DD. Dowody te są rozliczane okresowo i tworzy się z nich faktury lub dowody przesunięcia. DD kilku odbiorców mogą być razem zliczone do faktury wspólnego płatnika

CENNIKI

 • Nieograniczona ilość cenników oznaczonych numerycznie od C1 do Cnnn
 • Przeglądanie i zmiany cen pojedynczego wyrobu we wszystkich cennikach.
 • Możliwość zmian wszystkich cen wybranego cennika o zadany procent.
 • Dla listy cen wybranego wyrobu – informacja o cenie: minimalnej, maksymalnej i średniej.

RABATY

 • Zestawienie rabatów (dzienne) wykonywane jest na wybrany dzień według następujących kryteriów:
 • Z podziałem na grupy odbiorców
 • Dla wszystkich odbiorców
 • Dla wybranej grupy odbiorców
 • Dla odbiorców według udzielonych rabatów
 • Dla wszystkich odbiorców (z rabatami zerowymi)
 • Tylko z rabatami (rabaty nie zerowe)

TRANSPORT

 • Obliczenia dotyczące transportu są oparte na TRASACH.
 • Ilość utworzonych tras jest dowolna.
 • TRASA składa się z PUNKTÓW ODBIORU z uwzględnieniem numeru DOSTAWY.
 • Trasa jest utworzona na wybrane DNI TYGODNIA np. Pon – Sob , inna trasa na Niedzielę (tylko)
 • Do każdej TRASY przydziela się kierowcę.
 • Kierowcy mogą pobierać gotówkę za dostarczony towar lub za dostawy poprzednie.
 • Program wykonuje zestawienia:
  • wyrobów na TRASĘ / Odbiorcę
  • pojemników wg odbiorców ( dostawa, zwrot )
  • pojemników wg TRAS
  • pojemników wg kierowców
  • gotówki wg odbiorców
  • gotówki wg kierowców

Możliwe jest wykonywanie zestawień wyrobów z podziałem na GRUPY WYROBÓW.

INNE KARTOTEKI

W tych kartotekach zostały zamieszczone tabele i ustawienia które służą pośrednio do uzupełniania podstawowych pozycji w kartotekach np. Odbiorcy – ustalanie grup, czy Wyroby – jednostki miary. Wszystkie wyświetlane tu tabele mają możliwość Dodawania, Edycji i Usuwania pozycji w tych tabelach.
Kartoteka ta została podzielona na następujące podgrupy:

 • Grupy odbiorców
 • Grupy wyrobów
 • jednostki wagi wyrobów
 • stawki VAT
 • Opakowania

Najważniejsze cechy

 • zamówienia do dowodów dostaw
 • zamówienia do faktur
 • zestawienia ilości wyrobów
 • wzorzec zamówień

System INFOPIEK umożliwia wprowadzanie zamówień do dowodów dostaw i do faktur.

ZAMÓWIENIA mogą być wprowadzane na dowolnie wybrany dzień z zamiarem późniejszej zmiany na DOWODY DOSTAW lub FAKTURY BEZPOŚREDNIE oraz na określoną DOSTAWĘ dzienną dla wybranego odbiorcy.

Zamówienia mogą być tworzone hurtowo z wzorców zamówień na wybrany dzień tygodnia. Numeracja zamówień jest automatyczna co pozwala szybko zidentyfikować zamówienie, np. przy sprawdzaniu ilości wyrobów w zamówieniach.
System zawiera zestawienie ilości wyrobów, które jest sumarycznym zestawieniem dziennym zarówno zamówień dla dowodów dostaw jak i dla faktur.

WZORCE ZAMÓWIEŃ służą do tworzenia kompletu zamówień jednym ruchem. Wzorce są tworzone na określony dzień tygodnia i uwzględniają możliwość wielu DOSTAW dla wybranego odbiorcy.

Najważniejsze cechy

 • dzienny (zestawienie dla wybranej trasy, zestawienie wg tras, pojemniki dla tras, akwizycja)
 • okresowy (okresowe zestawienie transportu, okresowe rozliczenie kierowców, faktury zbiorcze dla trasy (analitycznie), faktury bezpośrednie dla trasy (analitycznie), faktury dla trasy (syntetycznie), tylko korekty dla trasy, zestawienie analityczne dla wybranej trasy)
 • przydział transportu na dzień (dla dowodów dostaw, dla dowodów zwrotów, dla faktur bezpośrednich)
 • opakowania (przydział – zwrot opakowań, zestawienie z rozliczenia pojemników)

Transport w programie Sprzedaży służy do:

 • uzyskania zestawień ilościowych wyrobów do załadunku samochodu na wybraną trasę / dostawę
 • wydruku zestawień ilościowych i wartościowych dla kierowców służących do wydania towaru u kolejnych odbiorców
 • rozliczenia kierowców z pieniędzy i ew. z pojemników transportowych
 • uzyskania zestawień ilościowych dostaw i zwrotów na poszczególnych trasach lub dla poszczególnych kierowców.

Obliczenia dotyczące transportu są oparte na TRASACH.
Ilość utworzonych tras jest dowolna.
TRASA składa się z PUNKTÓW ODBIORU z uwzględnieniem numeru DOSTAWY.
Trasa jest utworzona na wybrane DNI TYGODNIA np. Pon – Sob , inna trasa na Niedzielę (tylko)
Do każdej TRASY przydziela się kierowcę.
Kierowcy mogą pobierać gotówkę za dostarczony towar lub za dostawy poprzednie.

Program wykonuje zestawienia:

 • wyrobów na TRASĘ / Odbiorcę
 • pojemników wg odbiorców ( dostawa, zwrot )
 • pojemników wg TRAS
 • pojemników wg kierowców
 • gotówki wg odbiorców
 • gotówki wg kierowców

Możliwe jest wykonywanie zestawień wyrobów z podziałem na GRUPY WYROBÓW.

Opakowania

 • Rozliczanie opakowań zwrotnych z odbiorcami należy stosować wyłącznie w stosunku do odbiorców którzy wymagają prowadzenia takich rozliczeń. Należą do nich niektóre sieci hipermarketów. Faktury zawierają wówczas dodatkowe rozliczenia kwotowe opakowań i są one uwzględniane w ROZLICZENIACH FINANSOWYCH.
  Rozliczenia te nie powodują bilansowania obrotu opakowaniami zwrotnymi w piekarni.
 • Rozliczanie opakowań z odbiorcami polega na wpisie ilości opakowań dostarczanych / zwracanych przez odbiorcę. Jeżeli jest to odbiorca zbiorczy to wpis powyższy dokonuje się w jego Dowodach Dostaw. Tworząc Fakturę zbiorczą uzyskuje się automatycznie dodatkowe rozliczenie ilościowe i kwotowe opakowań zwrotnych na podstawie rozliczonych Dowodów Dostaw.
 • Rozliczenia opakowań z kierowcami są wewnętrznymi rozliczaniami w piekarni. W celu pełnego bilansowania opakowań powinno być prowadzone dla wszystkich kierowców i przy każdym wydawaniu i zwrocie opakowań.
 • Rozliczanie opakowań z odbiorcami oraz rozliczanie opakowań z kierowcami – są niezależne i wykonywanie jednego z nich nie ma żadnego wpływy na drugi.

Wpisy dzienne Możliwy jest bezpośredni wpis ilości pobranych i zwróconych opakowań. Ilości te wpisuje się kierowcy dla każdej wykonywanej TRASY. Są to więc wpisy dzienne.
Zestawienia okresowe są powiązane z wybranym kierowcą.

Najważniejsze cechy

 • analizy według cen bazowych
 • analiza sprzedaży towarów
 • analiza miesięczna
 • przelicz dzień wg cennika
 • analiza opłacalności sprzedaży
 • struktura cenowa wyrobu
 • struktura procentowa sprzedaży
 • struktura procentowa zwrotów

WEDŁUG CEN BAZOWYCH

Analiza opłacalności produkcji wg cen bazowych przedstawia zysk osiągany na poszczególnych wyrobach odniesiony do kosztu własnego. Pierwszym krokiem powinno być wypełnienie cennika bazowego, który określa koszty własne. Cennik ten jest datowany – tak więc możliwe jest uwzględnienie zmian cen surowców, energii itp w funkcji czasu. Po wypełnieniu cennika można tworzyć zestawienia oparte na faktycznie wykonanej sprzedaży w wybranym okresie czasu. Program wylicza dla poszczególnych asortymentów:

 • wartość sprzedaży
 • koszt własny
 • zysk w zł oraz w %

Najważniejsze cechy

 • rejestr sprzedaży
 • zestawienia ilościowe
  • raport wyrobów dzienny
  • zestawienia ilościowe wyrobów
  • ilości do produkcji (dzienne)
  • zestawienie ilościowe zwrotów
  • zestawienia zwrotów (analitycznie)
 • sprzedaż według odbiorców
 • sprzedaż według grup odbiorców
 • operatorzy
 • obroty wartościowe dzienne
 • zestawienie rabatów (dzienne)
 • dokumenty dla kontrahenta

REJESTR SPRZEDAŻY Rejestr sprzedaży jest wykonywany na podstawie dokumentów końcowych dla ustalonego okresu (od dnia – do dnia) Dla wszystkich odbiorców lub dla wybranego odbiorcy Dla wybranych rodzajów dokumentów (Faktury, dowody przesunięcia, korekty) ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE wyrobów są wykonywane na podstawie wszystkich wystawionych dokumentów: – dla ustalonego okresu (od dnia do dnia), – dla wszystkich odbiorców lub dla wybranego odbiorcy, – umożliwia szybką ocenę zwrotów w poszczególnych asortymentach RAPORT WYROBÓW DZIENNY jest wykonywany dla wybranego dnia na podstawie wystawionych dowodów dostaw, faktur bezpośrednich dowodów przesunięcia, faktur wewnętrznych SPRZEDAŻ WEDŁUG ODBIORCÓW Sprzedaż wg odbiorców jest wykonywana na podstawie wystawionych Dowodów Dostaw, Dowodów Zwrotów oraz Faktur i Dowodów Przesunięcia. Sprzedaż wg odbiorców jest zestawiana w wybranym okresie czasu. Przedstawiane są:

 • wartości netto lub brutto sprzedaży
 • wartości netto lub brutto zwrotów
 • udział procentowy wartości sprzedaży odbiorcy w ogólnej sprzedaży
 • udział procentowy wartości zwrotów odbiorcy do sprzedaży tego samego odbiorcy

Zwroty są zliczane na podstawie Dowodów Zwrotów oraz Faktur Korygujących z kwotą ujemną. SPRZEDAŻ WEDŁUG GRUP ODBIORCÓW Sprzedaż wg grup odbiorców jest wykonywana na podstawie wystawionych Dowodów Dostaw / Zwrotów oraz Faktur i Dowodów Przesunięcia. Sprzedaż wg grup odbiorców jest zestawiana w wybranym okresie czasu. Przedstawiane są:

 • wartości netto lub brutto sprzedaży
 • wartości netto lub brutto zwrotów
 • udział procentowy wartości sprzedaży odbiorcy w ogólnej sprzedaży
 • udział procentowy wartości zwrotów odbiorcy do sprzedaży tego samego odbiorcy

Zwroty są zliczane na podstawie Dowodów Zwrotów oraz Faktur Korygujących z kwotą ujemną. OBROTY WARTOŚCIOWE DZIENNE Obroty wartościowe dzienne wykonywane są dla wybranego okresu (od dnia – do dnia ). Wykonywane są zestawienia wartościowe sprzedaży oraz zwrotów w rozbiciu na poszczególne dni wybranego okresu. Zestawienie może być wykonane:

 • dla wszystkich odbiorców
 • dla wybranego odbiorcy.

ZESTAWIENIE RABATÓW (DZIENNE) Zestawienie rabatów (dzienne) wykonywane jest na wybrany dzień według następujących kryteriów:

 • z podziałem na grupy odbiorców
 • dla wszystkich grup odbiorców
 • dla wybranej grupy odbiorców
 • dla odbiorców według udzielonych rabatów
 • dla wszystkich odbiorców (z rabatami zerowymi)
 • tylko z rabatami (rabaty nie zerowe)

Chcesz wiedzieć więcej?

Wpisz swój adres e-mail, nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na wszystkie Twoje pytania


Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 16:00

info@infopiek.pl +48 22 652 60 10

Viking 2 sp. z o.o.
ul. Gizów 6
01-249 Warszawa

Biuro:
ul. Okrzei 2/U2
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

HOT NEWS
Pracujemy nad nową wersją systemu. Wkrótce więcej szczegółów.